Uitgeverij Palmslag richt zich met veel enthousiasme en ambitie op literatuur, poëzie, populaire fictie en non-fictie.

Algemene voorwaarden webwinkel

Wij adviseren je deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig te lezen zodat je op de hoogte bent van je rechten en verplichtingen onder de Overeenkomst tussen jou en ons. Jij wordt in deze Algemene Voorwaarden aangeduid als de Klant. We kiezen gemakshalve voor de mannelijke vorm, maar bedoelen daar waar “hij” staat uiteraard ook “zij”.

Artikel 1. Definities

1. In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende met hoofdletters aangeduide begrippen steeds de hierna volgende betekenis:

Algemene Voorwaarden
deze algemene voorwaarden van Uitgeverij Palmslag;

Inloggegevens
de combinatie van de gebruikersnaam en het wachtwoord van de Klant voor het plaatsen van een bestelling op de Website;

Klant
de natuurlijke en/of rechtspersoon die op de Website een bestelling plaatst;

Uitgeverij Palmslag
de eenmanszaak Uitgeverij Palmslag, gevestigd en kantoorhoudende te (9724 EJ) Groningen aan Blekerslaan 37;

Overeenkomst
de overeenkomst tussen Klant en Uitgeverij Palmslag die via de Website wordt gesloten op grond waarvan de Klant het Product bij Uitgeverij Palmslag koopt;

Product
een product dat op de Website aangeboden wordt door Uitgeverij Palmslag;

Privacy Statement
de privacyverklaring van Uitgeverij Palmslag, die te vinden is op de Website;

Website
de website van Uitgeverij Palmslag, waarop het Product wordt aangeboden.
 

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Uitgeverij Palmslag op de Website, het gebruik van de Website en op elke via de Website tot stand gekomen Overeenkomst.

2. Uitgeverij Palmslag kan deze Algemene Voorwaarden altijd wijzigen en/of aanvullen. Wijzigingen gelden niet voor reeds gesloten Overeenkomsten. De meest actuele Algemene Voorwaarden zijn op de Website te vinden. Indien Klant niet instemt met de gewijzigde en/of aangevulde Algemene Voorwaarden kan Klant het Product niet meer bestellen.

3. Eventuele algemene voorwaarden of andere voorwaarden van Klant zijn niet van toepassing op de Overeenkomst. Uitgeverij Palmslag wijst deze uitdrukkelijk van de hand.
 

Artikel 3. Aanbod en totstandkoming Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand door het doorlopen van het bestelproces met als onderdeel de acceptatie van de Algemene Voorwaarden.

2. Een aanbod op de Website is altijd vrijblijvend en kan door Uitgeverij Palmslag nog onverwijld na een bestelling worden herroepen.

3. Uitgeverij Palmslag is niet gebonden aan kennelijke fouten en verschrijvingen in het aanbod op de Website.
 

Artikel 4. Gebruik en beschikbaarheid van de Website

1. Uitgeverij Palmslag garandeert niet dat (prijs)informatie op de Website altijd correct, actueel of volledig is.

2. Tijdens het bestelproces kan de Klant Inloggegevens opgeven. Wanneer de Klant Inloggegevens opgeeft, staat hij er tegenover Uitgeverij Palmslag voor in en is hij er zelf verantwoordelijk voor dat de informatie die hij bij het aanmaken van zijn Inloggegevens verstrekt correct, volledig en actueel is.

3. De Klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor al het gebruik dat met zijn Inloggegevens wordt gemaakt.

4. Zodra de Klant weet of reden heeft te vermoeden dat Inloggegevens in handen zijn gekomen van onbevoegden, moet de Klant Uitgeverij Palmslag daarvan op de hoogte stellen, onverminderd zijn eigen verplichting om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals het veranderen van de Inloggegevens.

5. Uitgeverij Palmslag behoudt zich het recht voor de inlogprocedure en/of de Inloggegevens van de Klant te veranderen indien zij dit noodzakelijk acht in het belang van het functioneren van de Website.
 

Artikel 5. Prijs en betaling

1. De vermelde prijs van het Product is geldig op het moment dat deze op de Website wordt weergegeven.

2. BTW is inbegrepen in de vermelde totaalprijs. Op de Website zal melding worden gemaakt van eventuele bijkomende kosten, zoals verzend- en betalingskosten.

3. De Website vermeldt de betalingsmogelijkheden. Wanneer de Klant voor een wijze van betaling na levering kiest, is de betalingstermijn afhankelijk van de gekozen betalingswijze, zoals aangegeven op de Website. De betalingstermijn geldt als fatale termijn.

4. Als de Klant niet tijdig betaalt of Uitgeverij Palmslag niet in staat is het verschuldigde bedrag middels het door Klant gekozen betaalmiddel voor het einde van de betaaltermijn te incasseren, is Klant in verzuim, ongeacht of Uitgeverij Palmslag een nadere aanmaning stuurt.

5. Indien Klant in verzuim is ten aanzien van zijn betalingsverplichting, kan Leverancier de vordering uit handen geven. In dat geval komen door Uitgeverij Palmslag gemaakte kosten voor rekening van Klant, in overeenstemming met de staffel buitengerechtelijke incassokosten (BIK).
 

Artikel 6. Levering

1. Op de Website en/of in het bestelproces opgegeven levertermijnen zijn indicatief en gelden niet als een fatale termijn.
 

Artikel 7. Privacy

1. Bij het bezoeken van de Website, bij het plaatsen van een bestelling en bij het opgeven van Inloggegevens worden (persoons)gegevens aan Uitgeverij Palmslag verstrekt. Deze (persoons)gegevens zullen conform de privacy statement van Uitgeverij Palmslag en de toepasselijke wet- en regelgeving worden verwerkt.
 

Artikel 8. Bedenktijd en klachten

1. Klant heeft het recht om gedurende 30 dagen na ontvangst van het Product de Overeenkomst te ontbinden, zonder opgaaf van reden, tenzij één van de uitzonderingen in artikel 6:230p BW van toepassing is. Indien van toepassing, kan de Klant van dit recht gebruik maken door het modelformulier voor ontbinding zoals door Uitgeverij Palmslag verstrekt en het geleverde Product terug te sturen naar Uitgeverij Palmslag. De kosten van retourzending komen voor rekening van de Klant.

2. In geval van ontbinding van de Overeenkomst is de Klant verplicht het geleverde Product dat de Klant niet wil zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen terug te sturen.

3. Ingeval van ontbinding zal Uitgeverij Palmslag het door de Klant op grond van de Overeenkomst reeds betaalde binnen 14 dagen na ontvangst van de verklaring tot ontbinding terugbetalen. Uitgeverij Palmslag is gerechtigd de waardevermindering van het Product in mindering te brengen op de terug te betalen bedragen, voor zover die waardevermindering het gevolg is van gebruik door de Klant dat verder gaat dan noodzakelijk is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen.

4. Als de Klant voor een andere wijze van verzending dan de standaard verzendwijze heeft gekozen, worden slechts de kosten voor de standaardverzending door Uitgeverij Palmslag terugbetaald.

5. Klachten over het Product kunt u sturen naar info@palmslag.nl. Uitgeverij Palmslag zal binnen redelijke termijn inhoudelijk reageren op de klacht.

Artikel 9. Conformiteit

1. Indien een Product niet voldoet aan de Overeenkomst, zal Uitgeverij Palmslag kosteloos en binnen een redelijke termijn naar keuze van Uitgeverij Palmslag het Product herstellen of, bij het ontbreken van een Product of onderdelen daarvan, alsnog leveren. Als herstel niet mogelijk is of niet van Uitgeverij Palmslag gevergd kan worden, zal Uitgeverij Palmslag het Product vervangen.

2. Indien Uitgeverij Palmslag niet binnen een redelijke termijn het Product heeft hersteld is Klant bevoegd zich voor herstel tot een andere partij te wenden. Uitgeverij Palmslag zal de redelijke kosten die deze derde partij ten aanzien van het herstel heeft gemaakt, vergoeden.

3. Een beroep op het niet voldoen van het Product aan de Overeenkomst is niet mogelijk wanneer de Klant bij het sluiten van de Overeenkomst reeds bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met het gebrek, of wanneer de aard van het gekochte Product of de aard van het gebrek zich hiertegen verzet.
 

Artikel 10. Aansprakelijkheid

1. Uitgeverij Palmslag is niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, zoals winstderving, omzetderving, verlies van verwachte besparingen en overige soortgelijke financiële verliezen, evenals verlies van goodwill of goede naam of reputatie.

2. Voor zover Uitgeverij Palmslag aansprakelijk is, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de prijs van het Product.

Artikel 11. Diversen

1. Klant mag rechten en verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien niet overdragen aan derden.

2. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Meer informatie
We hebben de praktische gang van zaken met betrekking tot onze lever- en verzendvoorwaarden en betalingsmogelijkheden ook op een rij gezet.

Bent u een boekwinkel?
Voor boekwinkels en tussenhandelaren (business to business) gelden andere afspraken. Bel of mail ons voor meer informatie over het rechtstreeks inkopen van boeken bij Palmslag.

Betaalmogelijkheden

iDeal Overboeking

Twitter feed

1 week 11 uur geleden
'Draft' van gaat over het kwijtraken en terugvinden, van jezelf en elkaar. Over de grootste en de alle… https://t.co/ieQh1m8S4T
1 week 1 dag geleden
In deze roman overstroomt de Tiber, worden blauwe plekken bedekt en komt sla uit de jungle. Vandaag verschijnt het… https://t.co/SQ1iTTLgie
1 week 4 dagen geleden
RT : ‘De verkeerd vrouw’ van had vanaf de eerste pagina de aandacht van Saskia vast. Een verfrissend,… https://t.co/Rx4ZDDEM4b

Nieuwsbrief

Abonneer je op onze gratis nieuwsbrief en wij houden je op de hoogte van het laatste nieuws over Palmslag.

Maandelijks verloten we een boek onder nieuwe abonnees!

Palmslag

Stay informed on our latest news!

Contact

Bellen:
050 851 80 41
Bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur

Mailen kan natuurlijk altijd:

Volg ons hier:

2021
website door: wemagine